Politika privatnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta (u daljem tekstu: Pravilnik) se odnosi na usluge koje se pružaju preko web sajta www.oldfisherman.rs (u daljem tekstu: sajt) u vlasništvu privrednog društva STRIX DOO BEOGRAD-SURČIN (u daljem tekstu: STRIX d.o.o.), MB 21401307, PIB 110914244, Beograd, Zorana Radmilovića 1. Pravila u vezi zaštite ličnih podataka navedena u ovom pravilniku opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe , kao i prava korisnika vezana za takvu obradu.  

 

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose. STRIX d.o.o. štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu u sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje.  

 

Svrha obrade i podaci koji se prikupljaju

STRIX d.o.o. kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje podatke za sledeće svrhe:

 • otvaranje korisničkih naloga na internet stranici i/ili članskih profila u programima izdavanja kartica poverenja / LOYALTY KARTICA
 • obrada porudžbenica putem online trgovine i isporuka/ dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;
 • pružanje različitih pogodnosti članovima programima lojalnosti;
 • oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije i kurirskom službom;
 • pružanja odgovora na pitanja i prigovora korisnika;
 • izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje se nude;
 • rešavanje svih sporova ili prigovora koji se odnose na aktivnosti web sajta.

STRIX d.o.o. kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici i /ili članstvo u programima lojalnosti;
 • kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda i njihovu isporuku/dostavu;
 • podatke o kupovini: kupljeni proizvodi, iznos računa, učestalost kupovine
 • podatke iz korespodencije korisnika sa rukovaocem podataka.

Podaci koji se preuzimaju od korisnika su : ime i prezime, e-mail adresa, mesto i adresa stanovanja, broj telefona.  

 

Pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka korisnika. Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika, kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Smatra se da korišćenje usluga od strane korisnika predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom je korisnik dao pristanak za obradu podataka o ličnosti. Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem usluga korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovde propisanim Pravilnikom, koji mu je bio dostupan, čitak i razumljiv. Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti i ugovorni odnos sa korisnikom, kao i poštovanje pravnih obaveza STRIX d.o.o. Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica. Konstatuje se da obrada može biti neophodna i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa STRIX d.o.o. ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica korisnika koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. STRIX d.o.o. ne prikuplja i ne koristi podatke o ličnosti maloletnih lica, osim uz izričitu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Primera radi, legitimni interesi STRIX d.o.o. mogu biti:

 • bolje razumevanje korisnika i korisničkog iskustva;
 • zaštita poslovanja i podrška korisnicima;
 • testiranje i razvoj novih usluga ili poboljšanje postojećih;
 • identifikovanje i zaštita korisnika i web sajta od nelegalnih aktivnosti;

 

Obrada podataka o ličnosti

Lica koja obrađuju podatke o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u STRIX d.o.o., kao i svi organi Republike Srbije koji na osnovu zakonskih odredbi i odluke nadležnog suda ostvaruju pravo obrade podataka. Vrsta radnji obrade koje se vrše su prikupljanje podataka o ličnosti, korišćenje, beleženje, prepisivanje i pretraživanje. STRIX d.o.o., zarad praćenja svoje posećenosti i optimizacije Usluga može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics koristi tehnologije koji omogućavaju STRIX d.o.o. lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, korisnik pristaje da Google obrađuje podatke, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. Zarad obavljanja poslova dostave, STRIX d.o.o.. može angažovati i kurirske službe koje u ime STRIX d.o.o.. obrađuju podatke o ličnosti korisnika neophodne za izvršavanje njihovih ugovornih obaveza.  

 

Prenos podataka trećim licima

STRIX d.o.o. se obavezuje da podatke koje prikuplja na internet stanici neće prenositi i otkrivati bez pristanka korisnika, osim u slučajevima propisanim zakonom i u slučajevima kada je to potrebno radi izvršenja zakonskih obaveza ili javnog interesa. Pravni osnov za obradu podataka može biti i zaštita životno važnih interesa korisnika ili drugog fizičkog lica. Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun STRIX d.o.o, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl, saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.)  

 

Povreda bezbednosti podataka o ličnosti

STRIX d.o.o. sprovodi odgovarajuće mere tehničkog, fizičkog i organizacionog obezbeđenja radi zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja (uključujući pristup na daljinu) ili pristupa i od svih ostalih oblika nezakonite obrade, uključujući bespotrebno prikupljanje ili dalju obradu. Ove mere obezbeđuju nivo bezbednosti koji odgovara riziku ugrožavanja podataka vodeći računa o stanju, troškovima sprovođenja i prirodi, području primene, kontekstu i svrsi obrade podataka o ličnosti. Uprkos svim preduzetim merama, ne isključuje se mogućnost nastanka povrede bezbednosti podataka o ličnosti. U slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti, STRIX d.o.o. u skladu sa zakonom blagovremeno preduzima adekvatne mere sanacije i otklanjanja štetnih posledica i dostavlja korisniku i nadležnim organima sve značajne informacije koje se mogu zahtevati u vezi sa povredom bezbednosti podataka o ličnosti.  

 

Prava korisnika

Korisnik ima sledeća prava:

 • Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti;
 • Pravo da od STRIX d.o.o.. zahteva informaciju o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti;
 • Pravo da se netačni podaci o ličnosti u vezi njega isprave ili dopune;
 • Pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu;
 • Pravo da opozove pristanak na obradu podataka o ličnosti;
 • Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primi u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu;
 • Pravo da u svakom trenutku podnese STRIX d.o.o. prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa STRIX d.o.o. kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
 • Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnese pritužbu na postupanje STRIX d.o.o. po pitanju obrade svojih podataka o ličnosti;

 

Rok čuvanja podataka

Korisnikovi podaci o ličnosti se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu. Ovo uključuje i obradu koja predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu ustavnih prava i sloboda što uključuje i ostvarivanja legitimnih interesa STRIX d.o.o. u građanskim i drugim stvarima.  

 

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik je stupio na snagu 30.06.2023 godine.  

 

Kontakt

Sve informacije po pitanju ovog Pravilnika korisnik može dobiti slanjem e-mail poruke na adresu info@oldfisherman.rs. STRIX d.o.o. zadržava pravo da ignoriše svaki irelevantan upit ili upit koji nije upućen na ovde navedenu adresu.

input_circle