Reklamacije

Obaveštavamo potrošače da svoju reklamaciju zbog nesaobraznosti, pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka, a koja se odnosi na kupljeni proizvod putem internet prodavnice, možete izjaviti Prodavcu na e-mail adresu: info@oldfisherman.rs ili pisanim putem na adresu: Strix d.o.o. Zorana Radmilovića, 1, 11271, Beograd

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duzi od 15 dana.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da je zavede i izda potrošaču potvrdu o primljenoj reklamaciji.

input_circle